Tjänster

Jag åtar mig både korta och långa uppdrag i såväl Sverige som utomlands med koppling till antingen den offentliga sektorn (främst skola/utbildning och kultur- och fritid), internationellt utvecklingssamarbete (bistånd) eller föreningar/frivilligorganisationer. Nedan beskrivs kortfattat de typer av uppdrag jag oftast arbetar med samt några exempel från varje område. Gemensamt för alla typer av uppdrag är att jag arbetar processorienterat med hög delaktighet där uppdragets genomförande är en del av resultatet och lärandet lika viktigt som slutprodukten.

Organisationsanalyser, granskningar och systemrevisioner
Innebärande utvärdering och analys av t.ex. organisationens arbetsformer, processer, organisationsstruktur, finansiell styrning och ledning m.m. med tillhörande rekommendationer.

Exempel:

Utvärderingar
Att förstå vilka resultat en verksamhet uppnått och analysera varför är en viktig komponent för att kunna utveckla den. Detta görs genom utvärderingar. Varje utvärdering måste designas individuellt utifrån vad som ska utvärderas och vilka frågor som en organisation vill ha besvarade. Detta sker i en gemensam dialog.

Exempel på utvärderingar:

Strategiska utvecklingsuppdrag och förstudier
Innebär att hjälpa en organisation under en tidsperiod att, ur ett strategiskt perspektiv, utveckla och planera sin verksamhet. Stödet kan innefatta genomförande av workshops, strategisk rådgivning, analys eller coachning.

Exempel:

  • Två pilotstudier för västsvenska aktörer kring organisation och kompetensomställning i fordonsindustrin (del 1 och del 2).
  • Stöd och rådgivning åt IPEN i framtagandet av en förändringsteori och förväntade resultat kommande år.
  • Stöd i utveckling av införandet av ökad resultatstyrning åt Forum Syd.

Process- och projektledning
Många organisationer är i behov av att under en period få kvalificerat stöd i uppstart och/eller implementering av en verksamhet eller projekt.

Exempel:

  • Biträdande projektledare för Skola hemma, samverkansprojekt för att stötta skolan i samband med Coronapandemin.
  • Processledare för Branschråd förskola och Branschråd grundskola med arbete kring kompetensförsörjning.
  • Projektledare för ”Strengthening of Youth Leaders’ Capacities for Human Rights”, samarbetsprojekt i Bosnien för att stärka och utveckla unga ledare.

Föreläsningar, coachning och utbildning
Ofta anlitad för olika former av kortare och längre kurser, enstaka föreläsningar och/eller regelbunden coachning genom workshops i ämnen och områden där jag har tidigare erfarenhet. Upplägget skräddarsys alltid utifrån behov, men bygger alltid på en aktiv lärande-metodik med hög delaktighet för de som medverkar.

Exempel:

 

Jag har via avtal tillgång till ramavtal för de myndigheter och organisationer som råder under Lagen om offentlig upphandling (LoU).